Τρέχουσες Παροχές

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας πραγματοποιεί και πάλι πρόγραμμα επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μια και στις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας δύναται υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας να παρέχει και ο εργοδότης ή ένας εργαζόμενος μετά από σύντομη εκπαίδευση.

Βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 17/1996(ΦΕΚ 11/Α/1996) ο κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και έναν (1) εργαζόμενο οφείλει να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας.

Επίσης σύμφωνα με το Ν.2874/2000 σε περίπτωση νέων προσλήψεων οφείλει να αναγράφει στη σύμβαση εργασίας και το όνομα του Τεχνικού Ασφαλείας η οποία κοινοποιείται στην Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤ

Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας υλοποιεί και πάλι σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων με δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού εκπαίδευσης, μετά από εξετάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ.

και τη νέα υγειονομική νομοθεσία ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012. Η υποχρεωτική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων καθιερώνεται με την Υ.Α. 14708/2007 του ΥΠΑΝ-ΦΕΚ 1616/17-8-2007, ΚΥΑ487/2000.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι.)

Η ΕΔΕΟΠ Μακεδονίας-Θράκης – Ηπείρου & Θεσσαλίας εξασφάλισε συνεργασία με μειωμένες τιμές για τα μέλη μας με δύο σχολές πιστοποίησης. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών οι σχολές βρίσκονται στην ανατολική Θεσσαλονίκη και στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι) και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95 με 5ετή διάρκεια. Π.Ε.Ι Αρχικής Επιμόρφωσης Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :

α) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε.
β) Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε.

Π.Ε.Ι Περιοδικής Κατάρτισης Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρών Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί : α) των υποκατηγοριών Γ1, Γ1+Ε ή των κατηγοριών Γ, Γ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009. β) των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.

Εκτύπωση   Email